Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Javna preduzeća i ustanove

Javne ustanove

Javna ustanova Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“

 Programa rada  

Javna ustanova Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac

Javna ustanova Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac obavlja djelatnost iz djelokruga rada predškolskog odgoja i obrazovanja po Nastavnom planu i programu odgojno-obrazovnog rada „Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja“ , kako bi najmlađoj populaciji osigurali sve uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Djelatnost ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i Normativima za predškolski odgoj i obrazovanje i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije.

Programa rada  

Javna ustanova „Biblioteka Alija Isaković“ Gradačac

Organizacija i rad Javne ustanove „Biblioteka Alija Isaković“ Gradačac regulisani su Zakonom o ustanovama i Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti. Bibliotečka djelatnost obuhvata plansko, organizovano i sistemsko sakupljanje, stručnu obradu i pohranjivanje, čuvanje, posredovanje i predstavljanje bibliotečke građe, izradu korekcija podataka i drugih proizvoda i usluga sa dodatnom vrijednošću za korisnike, osiguranje opće bibliotečke građe, prikupljanje informacija o toj građi kao i obavezno dostavljanje štampanog  materijala. Sekundarna djelatnost Ustanove je izdavačka djelatnost. Ustanova je organizovana kao jedinstvena poslovna cjelina u okviru koje djeluje 7 unutrašnjih organizacionih jedinica: Odjeljenje pokretne biblioteke (Bibliobus), Odjeljenje biblioteke sa sjedištem u JZU „Ilidža“ Gradačac, Odjeljenje za djecu, Odjeljenje za slijepa i slabovidna lica, Odjeljenje za odrasle, Čitaonica za strane jezike i Zavičajna zbirka.

Programa rada  

Javna ustanova Centar za socijalni rad

Javna ustanova Centar za socijalni rad osnovana je 19647. Godine i predstavlja centralnu instituciju socijalne i dječije zaštite u lokalnoj zajednici.  Djelatnost Ustanove, koja je od posebnog društvenog interesa, kao dio ukupne socijalne politike, usmjerena je na obezbjeđenjesocijalne sigurnosti građana i njihovih porodica, koje se nađu u stanju socijalne potrebe.

Programa rada  

 

Javne zdravstvene ustanove

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac registrovana je za obavljanje djelatnosti bolnice, djelatnost opće medicinske prakse, djelatnost specijalističke medicinske prakse, djelatnost stomatološke prakse, ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora.

Zdravstvena djelatnost, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, predstavlja organizovano pružanje zdravstvene zaštite kroz rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

U Domu zdravlja Gradačac se pruža zdravstvena zaštita licima koja imaju prebivalište na području općine Gradačac.

Strateški ciljevi razvoja Doma zdravalja Gradačac su: transformacija u organizaciju koja će pružati sveobuhvatne usluge primarne zdravstvene zaštite sa težištem na kontinuitet zdravstvene zaštite, unaprijediti pristup zdravstvenoj zaštiti, unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite pružene u domu zdravlja, postići kvalitet u menadžmentu zdravstva, promovirati javno zdravstvo i sistem zdravstvene zaštite.

 Programa rada  

Javna  ustanova Apoteka Gradačac

Javna ustanova Apoteka Gradačac jezdravstvena ustanova koja osigurava snabdijevanje i izradu lijekova stanovništvu, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim licima, te zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu. Pod snabdijevanjem lijekovima podrazumijeva se promet lijekovima na malo koji se obavlja u apotekama, ograncima i depoima apoteka a obuhvata nabavku, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu i ispitivanje i izdavanje magistralnih pripravaka provjerene kvalitete.

Programa rada  

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac  je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija. Ustanova obavlja djelatnost bolnica te djelatnost hotela i sličnog smještaja, a sve u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

Ustanova raspolaže sa smještajnim kapacitetima od 151 ležaja (3 jednokrevetne sobe, 27 dvokrevetnih, 30 trokrevetnih i 1 apartman). Ustanova posjeduje i zatvoreni bazen dimenzija 28,3x28,15 m. Bazen čine hidroterapeutski bazen i rekreativni bazen.

Programa rada  

http://www.banjagradacac.com/

 

logo