Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
 • Bosanski
 • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Procedure za pokretanje biznisa

Oblici privrednih društava

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BIH („Službene novine F BiH“ broj: 81/15; dalje: Zakon), privredna društva mogu biti osnovana u sljedećim oblicima:

 • društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (DNO)
 • komanditno društvo (KD)
 • društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
 • dioničarsko društvo (DD)

Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću je društvo najmanje dva lica koja su neograničeno solidarno odgovorna za obaveze društva (član 76. Zakona); osniva se ugovorom, a ulozi članova mogu biti u novcu, stvarima, pravima i izvršenim usligama.  

Komanditno društvo je društvo u kojem jedan ili više članova odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom (komplementari), a jedan ili više članova odgovara za obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u registar društva (komanditori) (čl.94. Zakona). Osniva se ugovorom. Poslovima komanditnog društva upravljaju komplementari, a komanditor ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave društva i godišnji finansijski izvještaj.

Dioničko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice (čl. 105. Zakona). Mogu biti otvorena i zatvorena. Otvorena dionička društva su ona društva čije su dionice emitovane putem javne ponude dionice emitovane u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira) i koje ispunjava jedan od slijedećih kriterija: da se radi o bankama ili društvima za osiguranje, odnosno da imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od 4.000.000,00 KM i najmanje 40 dioničara. Osniva se ugovorom o osnivanju.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo u koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkom firmom unošenjem udjela u unaprijed dogovoren osnovni kapital (čl. 302. Zakona). Za obaveze društva član društva odgovora svojim udjelom.

Kako osnovati društvo?

 1. Sastaviti osnivački akt – Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar ili drugo ovlašteno lice. U osnivački akt se unose slijedeći podaci: koliki je iznos početnog kapitala, ko je osnivač/osnivači, ko je direktor, koji je naziv (firma) i oblik društva, koji je skraćeni naziv društva, koje su djelatnosti koje će društvo vršiti i koje je sjedište društva. Ovo su ujedno i bitni sastojci osnivačkog akta, a istim se mogu urediti i druga pitanja.
 2. Uplatiti osnivački kapital – Minimalni osnivački kapital je propisan Zakonom za d.d. (50.000,00 KM, a nominalna vrijednost dionice ne može biti manja od 1,00 KM), a za d.o.o. je 1.000,00 KM (vrijednost pojedinačnog uloga e može biti manja od 100,00 KM). Minimalni osnivački kapital se uplaćuje na prelazni račun jedne od banaka u BiH i ostaju na računu društva.
 3. Registracija na sudu – Registraciju vrši Općinski sud u Tuzli, Odjeljenje registra za upis pravnih lica. Sudu se predaje prijava (obrazac), Osnivački akt, dokaz o uplati kapitala, dokaz o uplati sudske takse i takse za objavljivanje oglasa u Službenim novinama, Potvrda iz Porezne Uprave o nepostojanju duga, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (ovjerava Notar) i izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava i ovjerava Notar).
 4. Izrada pečata – Nakon završene registracije potrebno je napraviti pečat u ovlaštenoj pečatoreznici
 5. Dobijanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti – Nakon završene registracije, potrebno je društvo registrovati u Zavodu za statistiku. Zatim jepotrebno Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za dobivanje ID broja i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.
 6. Otvaranje transakcijskog računa u banci – Za otvaranje stalnog računa u banci, potrebno je banci dostaviti slijedeće dokumente: Rješenje o registraciji, Rješenje o ID broju, ličnu kartu te ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet. Izuzetno, ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu, potrebno je uz sve navedeno dostaviti i Potvrdu o matičnom i carinskom broju.

Dodatni koraci neophodni za zakonito obavljanje registrovane djelatnosti

 • Prijava firme i radnika u Poreznu Upravu – Za prijavu su potrebni slijedeći dokumenti: Rješenje o registraciji, Rješenje o ID broju i popunjen Formular za prijavu.
 • Fiskalizacija – Podnosi se zahtjev te se plaća iznos cca. 700 KM.
 • Nadležnom organu za inspekcijski nadzor podnosi se izjava o ispunjavanju tehničkih uslova za početak vršenja djelatnosti, odnosno obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje djelatnosti
 • Ukoliko je plan da godišnje društvo ostvaruje prihod veći od 50.000 KM, onda je potrebno društvo upisati i u Registar obveznika indirektnog poreza.
 • Ukoliko je plan da društvo vrši i vanjsku trgovinu i kao takvo je registrovano, onda je potrebno podnijeti Zahtjev za dobivanje carinskog broja od strane Carinske Uprave.
 • Ukoliko se radi o osnivanju dioničkog društva, prilikom registracije kod nadležnog općinskog suda potrebno je priložiti odobrenje Komisije za vrijednosne papire u F BiH o upisu u registar emitenata, kao i odluku o izdavanju dionica koja sadrži ukupan iznos na koji se dionice izdaju, klasu, broj i nominalnu vrijednost svake dionice.

logo