Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
 • Bosanski
 • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Olakšice i podsticaji

Općinski nivo
Kantonalni nivo
Federalni nivo
Državni nivo

Podsticaji


 • Plaćanje naknade za pogodnost (rente na rate)
 • Mogućnost odabira načina uređenja građevinskog zemljišta
 • Obezbijeđena protugradna zaštita za cjeloukupno područje općine Gradačac
 • Mogućnost oslobađanja plaćanja administrativnih taksi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


 • 1. Oslobađanje investitora u plaćanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (koj ainače iznosi 20% od tržišne vrijednosti zemljišta)
 • 2. Mogućnost apliciranja za dodjelu novčane podrške u skladu sa Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji s edonosi za svaku godinu

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva


 • 1. Skraćeni rokovi za provedbu administrativnih postupaka
 • 2. Skraćen rok za donošenje rješenja kojim se dozvoljava exploatacija mineranih sirovina sa 30 na 15 dana
 • 3. Skraćen rok za donošenje rješenja kojim se produžava exploatacija mineralnih sirovina sa 30 na 15 dana
 • 4. Skraćen rok za donošenje rješenja kojim se dozvoljava izvođenje rudarskih radova prema rudarskom projektu sa 30 na 15 dana
 • 5. Skraćen rok za donošenje rješenja o ispunjavanju uslova tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materija i sekundarnih sirovina sa 30 na 15 dana


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


 • 1. Skraćeni rokovi izdavanja potrebnih odobrenja i saglasnosti, kao što je rok od 8 dana (ranije 15) za izdavanje lokacijske informacije, te rok od 20 dana (ranije 30) za izdavanje urbanističke saglasnosti
 • 2. Skraćen rok sa 30 na 15 dana za izdavanje odobrenja za građenje od strane Ministarstva, odnosno nadležne općinske službe
 • 3. Skraćen rok za pokretanje inicijative za izmjenu detaljnog planskog dokumenta sa 5 na 2 godine od dana stupanja na snagu detaljnog planskog dokumenta čija se izmjena ili dopuna predlaže


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


 • 1. Skraćen rok za donošenje rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima sa 15 na 7 dana
 • 2. Skraćen rok za izdavanje Licence za javni prevoz putnika i tereta sa 30 na 15 dana
 • 3. Skraćen rok za izdavanje Iskaznice za vozače motornih vozila sa 30 na 7 dana
 • 4. Skraćen rok za izdavanje Dopunske taksi oznak esa 30 na 7 dana

Ministarstvo razvoja i poduzetništva

Ministarstvo razvoja i poduzetništva svake godine raspisuje poziv za dodjelu poticaja malim i srednjim preduzećima i obrtnicima, koji su registrovani i djeluju na području Tuzlanskog kantona. U okviru poziva, investitorima su na raspolaganju poticaji za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje ranije uvedenih standarda, poticaji za novoosnovana mala i srednja preduzeća i obrtnike, te poticaji za subvencioniranje dijela kamata po dugoročnim kreditima koji su odobreni u komercijalnim bankama. U ovisnosti od programa, najviši iznos poticaja može biti 12.000 KM (cca. 6.000 EUR).

Ministarstvo finansija

Zakonom o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (Sllužbene novine Tuzlanskog kantona broj 14/09, 3/10 4/10 i 8/14) omogućeno je da svaki privredni subjekt za registrovanudjelatnost (a ne samo osnovnu), za čije obavljanje koristi teretna i putnička motorna vozila, ne plaća porez na imovinu

Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA

Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA je finansijski instrument kojim s epoduzetnicima olakšava da obezbijede finansijska sredstva iz eksternih izvora, a kroz izdavanje garancija za kredite za unapređenje poslovne aktivnosti- Vlada Tuzlanskog kantona među prvim aje prepoznala značaj garantnog fonda, te je već 2007 godine u Fond uloženo 300.000 KM depozita, sto je u tom trenutku predtavljalo 2/3 od ukupne vrijednosti Fonda. Trenutnih 810.000 KM depozita, koliko je ulaganje Vlade TK, predstavlja više od 50%ukupne vrijednosti Fonda, što omogućava privrednim subjektima sa područja kantona apliciranje za kreditna sredstva u okviru Fonda, te time stimulisanje malih i srednjih preduzeća i obrtnika, stimulisanje investicija u proizvodne i uslužne djelatnosti, te kreiranje radnih mjesta i odrška očuvanju postojećih radnih mjesta.

Olakšice


 • Porez na dobit preduzeća iznosi 10% na utvrđenu poresku osnovicu u poreznom bilansu
 • Preduzeće, koje je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarilo preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu
 • Preduzeće, koje u periodu od 5 uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM (10.225.837,62 EUR) na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM (2.045.167,52 EUR
 • Preduzeće koje zapošljava više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama
 • Preduzeće – Poslovna jedinica rezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini, oslobađa se plaćanje poreza na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije


Poticaji

 • Program sufinansiranja zapošljavanja (Federalni zavod za zapošljavanje) – kroz mjere:
 1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo
 2. Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve
 3. Sufinansiranje periodičnog/sezonskog zapošljavanja
 4. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao 2015


 • Preduzeće, koje je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarilo preko 30 % od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu
 • Preduzeće, koje u periodu od 5 uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM
 • Preduzeće koje zapošljava više od 50% invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu zapošljavanja takvih lica
 • Preduzeće – Poslovna jedinica rezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini, oslobađa se plaćanje poreza na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije

Podsticaji


 • Oslobađanje plaćanja PDVa kod uvoza dobara u poslovne zone
 • Oprema koja se stavlja u Slobodan promet, a predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igara na sreću, oslobađa se plaćanja od poreza uvozne dadžbine
 • Roba koja se stavlja u Slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije BiH oslobađa se od plaćanja uvozne dadžbine
 • Oprema koja se stavlja u Slobodan promet, a namijenjena je za obavljanje proizvodne djelatnosti u slobodnoj zoni, oslobađa se od plaćanja uvozne dadžbine
 • Od plaćanja dadžbine oslobađaju se osnovna sredstva i druga oprema koja pripadaju preduzećima koja su definitivno prekinula svoju djelatnost u stranoj zemlji i premjestila se u carinsko područje BiH
 • Oslobađanje od dadžbina za proizvode koje poljoprivrednici iz BiH dobiju na posjedima smještenim u stranoj zemlji
 • Oslobađanje od dadžbina na robu koja se uvozi u trgovačko-promotivne svrhe
 • Postoji fond za podršku stranim investitorima kojim upravljaju Vijeće Ministara BiH i FIPA koji sredstva dodjeljuje jednom godišnje, putem javnog poziva
logo